Dette er et debattinnlegg som også er publisert i Europower

«Batterier stenges ute av kraftmarkedet – frykter manipulasjon» er overskriften på en sak i Europower 24. januar. 

Flere aktører i kraftmarkedet har vært interesserte i og investert i batterier de siste årene. Batterier kan bli et kjært tilskudd i et kraftsystem som i større grad preges av uregulerbare produksjonsteknologier, som krever fleksibilitet – både for oppregulering og nedregulering. Et batteri kan levere på begge sider, og kan bidra til å balansere kraftmarkedet før driftstimen og avlaste reservemarkedene. 

Skagerak stilte spørsmål om nettopp hvordan batterier skal håndteres i et møte i Fornybar Norge i høst, der RME var tilstede. Svaret var det samme som fremkommer i Europower sin sak: All kapasitet skal meldes i spot. 

Det er imidlertid noen spørsmål vi savner svar på, og der lovverket eller tolkningen ikke tar helheten – nemlig kraftsystemets beste – inn over seg, og heller ikke egenskapene batteriene har. 
Rent praktisk er det utfordrende å melde batterier i spot 24 timer i strekk. Hva et batteri har muligheten til å levere i én time, avhenger både av hva det har levert den foregående timen, som igjen avhenger av timen før det, og forventningen om timene fremover. Det gjør det praktisk svært vanskelig å utnytte batteriet på en hensiktsmessig måte i spot, både i lys av inntjening, men også sett fra et systemperspektiv. Dette kan løses i intradag, siden man da kontinuerlig har oversikt over hvilken retning batteriet kan levere på fra ett tidsavsnitt til neste. 

Rent prinsipielt vil ikke det å tilby batterikapasitet direkte i intradag nødvendigvis innebære risiko for markedsmanipulasjon. Dette er fordi et batteri ikke er en kapasitet med lang tidshorisont, men en ren fleksibilitetsressurs, og bør reguleres deretter. Et batteri er kapasitetsmessig tilnærmet et nullsumspill. Det må lade før det lades ut, og lades ut før det lader. Formålet med regelverket er å hindre markedsmanipulasjon, ikke å hindre markedsdeltagelse. 

Batterier er en fleksibilitet. Denne fleksibiliteten er kraftsystemet tjent med å utnytte. Lovverket og tolkningen av lovene bør oppdateres slik at det holder tritt med teknologiutviklingen og behovet for fleksibilitet. Ikke alle teknologier er tilpasset spotmarkedet. Derfor bør det legges til rette for å utnytte hele kraftsystemets ressurser på en god måte.